Vertalersinstructies

Op deze pagina vind je de instructies die bij vertaalopdrachten voor deze (contract)klanten gelden. Door op de klant te kikken kun je deze instructies raadplegen. In de uitnodigingsmail kun je zien bij welke klant een opdracht hoort.

Belastingdienst FIOD

Standaard instructies voor vertalers bij dienst Fiod beëdigde vertaling
Voor de Belastingdienst FIOD geldt er een contracttarief. Indien jouw tarief hoger ligt dan het contracttarief zal jouw standaardtarief gehanteerd worden.

Bij een beëdigde vertaling:
• Het is ten strengste verboden om een vertaling vanuit het buitenland te versturen. Mocht je in het buitenland verblijven, dit gelieve gelijk aan ons doorgeven;
• Zodra je de vertaling af hebt, graag een SCAN uploaden via Extranet. Het is namelijk ten strengste verboden om de vertaling via mail aan te leveren in verband met vertrouwelijkheid. Het inscannen van de beëdiging is een vereiste en je ontvangt daarvoor € 25 per uur;
• Deze vertaling moet beëdigd worden. Hiervoor ontvang je €28,85 per 15 pagina’s van het brondocument;
• Voor het aantal woorden ontvang je jouw tarief voor standaard vertalingen. Let op: Bewerkbare bestanden worden op brontaal berekend en niet bewerkbare bestanden op doeltaal;
• Graag de beëdiging, na akkoord, LOSBLADIG en AANGETEKEND versturen naar de klant. Leveringsbrief staat bij de referentiebestanden;
• De aantekening kosten krijg je in de PO vergoed. Graag ontvangen wij een track en trace code(staat op de kassabon die je ontvangt op het Postkantoor).

Politie

Bij IVS (In verzekering stelling):

Graag enkel het strafbare feit vertalen en plaatsen in het bekende formulier.

DJI EBI

De klant wenst het document te ontvangen in Word en PDF met behoud van de bestandsnaam.

Bij een geluidsopdracht voor DJI EBI:
• Graag de instructies opvolgen zoals bij jullie bekend zijn, mocht je deze niet in je bezit hebben dan horen wij dat graag op voorhand;
• Bij meer dan 4 pagina’s graag even de reden vermelden bij de upload in een apart document. Verder wil de klant de document in Word en PDF ontvangen met behoud van de bestandsnaam;
• Het is de bedoeling dat er zoals eerder in de instructie vermeld zo samenvattend mogelijk vertaald wordt;
• Graag doorgeven hoe lang je met het vertalen bent bezig geweest.

DTV

Bij een tweetalig formulier:
Graag enkel de antwoorden vertalen en invullen op het formulier zelf. Graag het Engels laten staan.

KMAR

Voor de Koninklijke Marechaussee geldt er een contracttarief. Indien jouw tarief hoger ligt dan het contracttarief zal jouw standaardtarief gehanteerd worden.
Bij IVS (In verzekering stelling):
Graag enkel het strafbare feit vertalen en plaatsen in het bekende formulier.

Stichting SBB

Standaard instructies
• Je krijgt uitbetaald op doeltaal, graag in de opmerkingen doorgeven hoeveel woorden je vertaald hebt;
• Aanleveren in het sjabloon als Word document;
• Graag alleen diploma’s en cijferlijsten vertalen. Alle andere documenten kunnen onvertaald blijven;
• Graag hetzelfde aantal doelbestanden aanleveren als het aantal bronbestanden. De vertaalde documenten benoemen naar de brontekst;
• Graag geen eigen opmerkingen in de voetnoot toevoegen wat niet in het bronbestand is aangegeven. Ook niet aangeven met welk kwalificatieniveau in Nederland het betreffende diploma vergelijkbaar is;
• In de voetnoot alleen het ICDW-nummer vermelden ;
• Graag geen opmerkingen in de vertaling plaatsen (bijv. dat namen kunnen verschillen of anders vertaald zijn);
• Engels wordt nooit vertaald. Documenten waar ook Engelse tekst in voorkomt graag de projectmanager informeren door een mail te sturen naar minjus.vertaal@livewords.com.

SZW

Voor het SZW geldt er een contracttarief. Indien jouw tarief hoger ligt dan het contracttarief zal jouw standaardtarief gehanteerd worden.
Bij een klachtenformulier:
Enkel de ingevulde antwoorden vertalen.

UWV

Standaardinstructies
• Voor het UWV geldt er een contracttarief. Indien jouw tarief hoger ligt dan het contracttarief zal jouw standaardtarief gehanteerd worden;
• De vertaling dient uitgevoerd te worden in de Online Editor tenzij anders afgesproken met de projectmanager;
• Labwaardes hoeven nooit vertaald te worden;

Bij standaardformulieren / E-213 of E-001 of E-210 formulier:
Let op: Dit is een standaardformulier, wat inhoudt dat alleen de ingevulde tekst met de corresponderende nummers en de stempels (indien aanwezig) vertaald dienen te worden. De vragen beantwoord met enkel kruisjes (of omcirkelingen, vinkjes en dergelijke) kunnen derhalve helemaal worden genegeerd. Bij de E-formulieren zijn de corresponderende nummers al ingevuld.

SVB

• Lever de vertaling s.v.p. in één Word-document met extensie .docx;
• Plaats geen extra informatie in de vertaling, zoals ‘Dit is een vertaling […] – Nederlands’, etc.;
• Inhoudelijke opmerkingen over tekst/vertaling graag als footnote in de vertaling opnemen;
• Paginanummering in vertaling opnemen. Bijv: Als alleen pagina 3 en 8 van bron vertaald moeten worden, graag aangeven in de vertaling welke pagina’s 3 en 8 zijn;
• Alleen platte tekst in de vertaling, geen afbeeldingen!;
• Geen adresseringen (bijv. SVB) in vertaling opnemen. Bezwaarclausules en wetsartikelen hoeven niet vertaald te worden. Ook niet wanneer de instructie is een gehele pagina te vertalen;
• Voor de Europese formulieren (E-formulieren, F-formulieren) geldt alleen de antwoorden van het orgaan vertalen. Aangekruiste antwoorden, naam en adres niet vertalen;
• Als er om een samenvattende vertaling gevraagd wordt en het is niet duidelijk wat er in de samenvatting moet komen, graag doorgeven wat voor een soort brondocumenten het zijn zodat de klant kan doorgeven welke informatie zij zoeken;
• Werk in geval van een revisieopdracht s.v.p. altijd met trackchanges;
• Let (bij revisie) extra op namen en cijfers. Hier worden nog vaak fouten in gemaakt, vooral bij de standaardformulieren.

RVR

Standaardinstructies
• Voor de Raad van Rechtsbijstand mogen maximaal 2.700 woorden onder toevoeging worden vertaald. Dit betekent dat er ook tot maximaal 2.700 woorden wordt uitbetaald. Bevat het document meer dan 2.700 woorden neem dan contact op met de projectmanager voor verdere instructies. De vertaling komt dan ON HOLD te staan;
• Gelieve het aantal woorden in de brontaal doorgeven in de opmerkingen bij het project;
• Voor de Raad van Rechtsbijstand geldt er een contracttarief. Indien jouw tarief hoger ligt dan het contracttarief zal jouw standaardtarief gehanteerd worden.
• Bij een beëdigde vertaling:
• Graag het aantal woorden en documenten doorgeven in de opmerkingen bij het project;
• Je ontvangt voor het beëdigen € 40,00 euro per document;
• De beëdiging graag direct naar de klant per post versturen en een digitale versie uploaden in de portal;
• De leveringsbrief staat bij de referentiebestanden.