Stichting Livewords

Livewords heeft in 2019 de Stichting Livewords opgericht. De stichting heeft als doel bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van anderen. Er is een spectrum aan projecten waar Livewords zich betrokken bij voelt. Van mensen die tegen een taalbarrière oplopen tot start-ups die geen budget hebben voor vertalingen; de stichting biedt structurele ondersteuning en oplossingen.

Waarom

Door onze eigen middelen, kwaliteiten en kennis in te zetten is de stichting in staat om aan onder andere vluchtelingen en mensen met een taalachterstand structurele ondersteuning te bieden en hen hierdoor op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Hulp neemt verschillende vormen aan en gaat verder dan een financiële bijdrage, het gaat ons vooral om een investering van kennis en tijd.

Voor wie

Hulp neemt daarbij verschillende vormen aan, van financiële bijdragen en het gratis aanleveren van tolken tot de deelname van Livewords medewerkers aan jaarlijkse sponsoracties en vrijwilligerswerk. De stichting zet zich in om taalbarrières te doorbreken. Zowel individuen als ondernemingen willen wij de kans geven zich verder te ontplooien en nieuwe initiatieven te nemen om ondernemende kwaliteiten te versterken.

Onze partners & projecten

De stichting is betrokken bij uiteenlopende, taalgerelateerde projecten en werkt dan ook samen met diverse organisaties en afwisselende teams van mensen. Neem contact met ons op voor meer informatie over samenwerking.

Contact

Vragen over de stichting en haar activiteiten? U kunt contact met ons Stichting Livewords team opnemen. Samen zullen we de mogelijkheden bespreken, wij werken graag met u samen!

Impact – Waar is de stichting actief

Het programma voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

  • Jaarlijks participeren medewerkers van Livewords aan (sponsor)acties voor vluchtelingen zoals de Nacht van de Vluchteling.
  • Medewerkers van Livewords bieden vrijwilligerswerk aan verschillende organisaties.
  • Het aanleveren van tolkdiensten en taalhulp aan vluchtelingenorganisaties (o.a. The Refugee Company).
  • Het geven van taaltrainingen en workshops in PI Alphen aan den Rijn.

Algemene informatie over de stichting

Stichting Livewords (ook bekend onder haar Engelse naam Livewords Foundation)

Kamer van Koophandel nummer: 75769980

RSIN en fiscaal nummer: 860391176

Bezoekadres: Van Heuven Goedhartlaan 121, 1181KK Amstelveen

Telefoonnummer: +31 – (0)20 – 820 28 90

E-mailadres: foundation@livewords.com en info@livewords.com

Doelstelling van de stichting:

Het bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen, onder andere door de groei en ontwikkeling van mensen met een (taal)achterstand tot de maatschappij, dan wel met een vorm van laaggeletterdheid op taalgebied te ondersteunen.

Het beleidsplan van de stichting in hoofdlijnen:

Stichting Livewords is ontstaan door de vertaling van de visie op maatschappelijke betrokkenheid van Livewords, het grootste tolk- en vertaalbureau van de Benelux, naar het daadwerkelijk leveren van een relevante bijdrage aan maatschappelijke kwesties op het gebied van taal en cultuur.

Vanuit de dagelijkse praktijk hebben Livewords en haar medewerkers ondervonden hoe belangrijk het is voor mensen met een (taal)achterstand tot de maatschappij, dan wel met een vorm van laaggeletterdheid op taalgebied, om ondersteuning te krijgen. Een substantieel deel van de tolk- en vertaaldienstverlening heeft betrekking op een van de schakels in de vreemdelingenketen en vindt als zodanig plaats op het kruispunt van culturen, waarbij taal vanzelfsprekend een onlosmakelijk deel van uitmaakt. Wanneer dezelfde taal wordt gesproken, begrijpen wij elkaar, worden culturen verbonden en worden mogelijkheden en kansen tastbaar.

De maatschappelijke betrokkenheid van Livewords en haar medewerkers slaat een brug tussen culturen en ideeën waardoor (nieuwe) kansen voor kansarmen, nieuwkomers en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het algemeen in onze maatschappij worden gecreëerd. Wat we willen bereiken met de stichting is dat wij vanuit onze visie bijdragen aan projecten en doelen die leiden tot een grotere participatie aan de maatschappij van een ieder die een vorm van taalachterstand heeft.

Livewords zal door haar eigen activiteiten aandacht genereren voor de stichting via onder andere social media kanalen, aanbestedingstrajecten op het gebied van tolk- en taaldienstverlening en via haar klanten-netwerk waarbij gevraagd wordt om een actieve MVO-bijdrage. Livewords staat door de aard van de dienstverlening midden in de (politieke) actualiteit hetgeen haar maatschappelijke betrokkenheid vergroot doordat op dagelijkse basis zichtbaar is welke effecten een taalbarrière kan creëren voor mensen die op taalniveau niet kunnen participeren in de maatschappij.

Het bestuur van de stichting:

Voorzitter: Denise Horan

Penningmeester: Ivonne Commandeur

Secretaris: Nicola Omniczynski

Het beloningsbeleid van de stichting:

Het bestuur van de stichting verricht haar werkzaamheden volledig onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen salaris of andersoortige vergoeding voor hun werkzaamheden.

Daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden wel vergoed. Gestreefd wordt deze onkosten zo laag mogelijk te houden.

Voorbeeld van de uitgeoefende activiteiten van de stichting:

–              organiseren van vrijwilligers en sponsoren voor de Nacht van de Vluchteling;

–              het begeleiden en ondersteunen van voormalige vluchtelingen bij hun scholing naar het beroep van (zelfstandig) tolk en/of vertaler;

–              het opzetten van het Taalmaatjesproject in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen;

–              het (financieel) ondersteunen van statushouders d.m.v. taaltrainingen ten behoeve van het vinden van een eigen plek in onze maatschappij;

–              het organiseren van trainingen aan niet-Nederlandssprekenden voor sollicitaties.

De financiële verantwoording:

Het eerste boekjaar van de stichting is het verlengde boekjaar, lopend van september 2019 t/m december 2020. Zie bijgevoegde jaarrekening voor de verantwoording: Jaarrekening Stichting Livewords 2020