Tolk of vertaler nodig? +31 (0)20 820 28 20

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) van Concorde Group B.V. en de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen (hierna: “Livewords” of “wij/ons“). In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij in hoedanigheid van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ omgaan met persoonsgegevens van (vertegenwoordigers en medewerkers van) klanten en leveranciers, en van andere personen waarmee wij contact hebben, al dan niet via onze website https://livewords.com. Met “u” bedoelen wij iedereen, waar ook gevestigd, die onder de reikwijdte van deze Privacyverklaring valt. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van betrokkenen en houden ons uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

1. Reikwijdte en toepassing

Livewords verzamelt persoonsgegevens wanneer u onze mobiele applicaties, websites, andere online producten en onze diensten gebruikt, waaronder begrepen Livewords Go, Livewords Flow en Livewords Xpress (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicatie die u met ons hebt. Onder persoonsgegeven wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Voor zover u gebruikt maakt van onze vertaaltools, waaronder Livewords Flow en Livewords Xpress, treden wij op als verwerker in de zin van de AVG. Voor deze diensten gelden mogelijk aanvullende voorwaarden en aanvullende privacy-informatie, welke dan apart zullen worden gemeld als onderdeel van de betreffende dienst.

2. Verzamelen van informatie

2.1 Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, on-demand-diensten verlangt, contact opneemt met de Client Service Desk of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, betalingsmethode, facturen en andere informatie die u verstrekt.

2.2 Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, verzamelen wij informatie over u in de volgende algemene categorieën:

Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van Livewords Go, waaronder de taal, het onderwerp of thema van gesprek waarom is gevraagd, de datum en tijd waarop het gesprek wordt gevoerd, het in rekening gebrachte bedrag en de duur van het gesprek;

Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u Livewords Go gebruikt en hoe bezoekers van de site https://livewords.com contact hebben met onze diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixel tags en soortgelijke technologieën die unieke identificatiecodes creëren en bewaren.

Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw (mobiele) apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardware model, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaat identificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.

Telefoongesprek: Livewords Go maakt communicatie mogelijk tussen Gebruikers en tolken van Livewords. In verband met het mogelijk maken van deze dienst ontvangen we telefoongesprekgegevens, waaronder de datum en tijd van het telefoongesprek, de telefoonnummers van de partijen en de inhoudelijke aard van de telefoongesprekken. Per telefoongesprek loggen wij de telefoongesprekgegevens zodat ze op een later moment en op verzoek van de betreffende Gebruikers aan de betreffende Gebruikers beschikbaar gesteld kunnen worden. We bewaren de telefoongespreksgegevens van alle gesprekken niet langer dan 30 dagen, waarna de telefoongesprekgegevens worden vernietigd.

Loginformatie: Wanneer u contact hebt met Livewords Go verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met Livewords.

Als uw werkgever Livewords Go gebruikt via een zakelijke gebruikersovereenkomst kunnen wij informatie ontvangen over u van uw werkgever. Het is aan uw werkgever om u te informeren over de informatie die hij met ons deelt in voorkomende gevallen.

Wanneer u tolkgesprekken via Livewords Go aanvraagt, krijgt u na afloop de mogelijkheid een Gebruikersbeoordeling te geven.

2.3 We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

Indien uw persoonsgegevens zijn verwerkt op grond van toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Gerechtvaardigde belangen van Livewords bestaan uit marketing, reclame, communicatie, onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, vaststellen in welke producten en diensten personen waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zullen zijn, IT-beheer en beveiliging, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer, informatie delen met aan ons gelieerde partijen.

3. Het delen van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen delen zoals beschreven in deze Privacyverklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten

 

Andere belangrijke uitwisseling

We kunnen uw informatie delen:

Het delen van uw gegevens met derden gebeurt alleen voor de doeleinden genoemd in deze Privacyverklaring, en alleen voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Privacyverklaring.

Derden aan wie wij uw gegevens doorgeven zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Privacywetgeving, tenzij zij optreden als verwerker. Het kan mogelijk zijn dat het voor het leveren van de Diensten noodzakelijk is om persoonsgegevens door te sturen naar landen die al dan niet lid zijn van de Europese Unie en geen passend beschermingsniveau waarborgen. In deze gevallen nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om de gegevens op rechtmatige wijze door te geven.

4. Analyse- en reclamediensten verstrekt door anderen

We kunnen anderen toestaan publiekmetings- en analysediensten voor ons te verstrekken, om advertenties namens ons op het internet te plaatsen en om de prestatie van deze advertenties te volgen en er verslag van te doen. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, SDK’s en andere technologieën gebruiken om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en onze Diensten gebruikt, evenals wanneer u andere online sites en diensten bezoekt. Voor meer informatie over deze technologieën en dienstproviders zie onze website voor ons Cookiebeleid.

5. Accountinformatie

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen in uw (app) account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op support@livewords.com. In sommige gevallen kan Livewords bepaalde informatie over u bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze (algemene) voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

6. Uw rechten

Livewords zal individuele verzoeken met betrekking tot de uit de wetgeving afkomstige rechten inwilligen. Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u bij ons een verzoek indienen. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze Privacyverklaring. Ook heeft Livewords een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de functionaris benaderen via dpo@livewords.com. Wij zijn daarnaast verplicht u eraan te herinneren dat, indien u daar aanleiding toe ziet, u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Contactinformatie

We kunnen ook toestemming vragen voor de verzameling en synchronisatie door onze Livewords Go app en/of andere systemen die onze Diensten ondersteunen van contactinformatie vanaf uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunnen iOS-gebruikers dit later uitschakelen door de contactinstellingen op hun mobiele apparaat te wijzigen. Het Android-platform heeft een dergelijke instelling niet.

8. Promotionele berichtgeving

U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

Cookies en reclame

Zie onze website voor meer informatie over ons Cookiebeleid en over uw keuzes met betrekking tot cookies en de bijbehorende technologieën: https://livewords.com/cookiebeleid/.

9. Passende technische en organisatorische maatregelen

Livewords draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging, openbaarmaking en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaartermijn

Livewords bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde Diensten. Bij Livewords worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Privacyverklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacy praktijken.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1-10-2018.

12. Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: support@livewords.com of schrijf ons:

Livewords
Postbus 140
1180 AC Amstelveen