Privacy Statement

Livewords respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Livewords gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Livewords gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

  • Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Livewords met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door Livewords. Door gebruik te maken van de website van Livewords geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.
  • Livewords verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de door Livewords aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.
  • Livewords zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Livewords behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van)) Livewords, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Livewords zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.
  • Livewords draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Livewords bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.
  • Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.