Disclaimer

 

  • Livewords heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Livewords garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. Livewords sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
  • Livewords respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden. Livewords spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Livewords. Indien u ondanks deze inspanningen van Livewords meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Livewords gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Livewords via
  • De website kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button. Livewords heeft geen zeggenschap over deze websites. Livewords is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
  • De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Livewords is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot, of de informatie op, enige website die is gelinkt naar deze site.
  • Livewords spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Livewords legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek . Livewords is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de systemen van Livewords door een derde.