Wat kost het om één document te laten vertalen?

U hebt zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd hoe de prijzen van vertalingen tot stand komen, of in ieder geval hoeveel het kost om een bepaald document te laten vertalen. In dat geval bent u op de juiste pagina beland, want in dit blog bespreken we waar de prijzen van vertalingen op gebaseerd zijn en hoe u deze kunt beïnvloeden.

De prijs van één document

Laten we eens kijken naar een voorbeeld dat gebaseerd is op de titel van dit blog. Wat kost het om een document van één pagina (ongeveer 250 woorden) te laten vertalen? Een ruwe schatting is 30 tot 70 euro. In de praktijk kan dit zelfs nog hoger uitvallen.
Maar hoe zit het met een document van 5.000 woorden, bijvoorbeeld een e-book of een handleiding? Dat is lastig te zeggen. En wat kost de vertaling van een document van 20.000 tot 50.000 woorden, zoals een jaarverslag van een bedrijf of een website? Die vraag is onmogelijk te beantwoorden. Kun je dan een prijs noemen voor een lange handleiding van 100.000 woorden? Niet zonder eerst meer informatie te krijgen.
De prijsstelling van vertalingen verloopt niet wezenlijk anders dan die van bijvoorbeeld schilderklussen of onderhoudsbeurten bij auto’s. De schilder kan geen nauwkeurige schatting geven van de kosten voor het schilderen van een huis zonder eerst het betreffende object te bekijken. De automonteur zal niet in staat zijn de kosten van het onderhoud te bepalen zonder eerst vast te stellen waar problemen vandaan komen. Zo kan ook de prijs van een vertaling pas worden bepaald nadat het document is geanalyseerd en alle zaken die de uiteindelijke prijs beïnvloeden, zijn opgehelderd.

 

Waaruit is de prijs van een vertaling opgebouwd?

De prijs van een vertaalproject bestaat uit vijf onderdelen, die afhankelijk van het project zwaarder of minder zwaar mee kunnen wegen. Daarnaast zijn er nog andere factoren die van invloed zijn op de prijs, maar daar komen we later op terug. De belangrijkste elementen zijn het aantal woorden, de talencombinatie, het specialisme, de voor- en nabewerking en de tijdsplanning. Laten we die elementen eens nader bekijken.

 

Talencombinatie

De talencombinatie voor de vertaling, met andere woorden van en naar welke taal de tekst wordt vertaald, is een uitgangspunt voor het vertaalproject, maar dit is niet voldoende om een idee te krijgen van de uiteindelijke kosten van het project.

Aan elke talencombinatie wordt een prijs per woord toegekend, die afhangt van de gangbaarheid van de taal en de beschikbaarheid van vertalers. Zo is de prijs per woord voor vertalingen van het Duits naar het Frans beduidend lager dan voor vertalingen van het Duits naar het Kroatisch, simpelweg omdat er veel meer vertalers Duits>Frans beschikbaar zijn. Als er een vertaling van het Kroatisch naar het Deens nodig is, zal de prijs waarschijnlijk nog hoger zijn, want er zijn niet zo veel Kroatische vertalers beschikbaar die de Deense taal beheersen.

De gangbaarheid van een taal is dus een belangrijke factor voor de prijsstelling van talencombinaties. Het is vrij logisch dat de woordprijs voor een vertaling tussen twee kleine Europese talen hoger ligt dan voor een vertaling van het Engels naar het Chinees.

 

Aantal woorden

Alleen een talencombinatie is niet genoeg om de prijs te bepalen. Ook het aantal woorden in het document – dat wil zeggen, hoeveel woorden er in het vertaalproject moeten worden vertaald – is van belang. Voor de prijs van een vertaling wordt het woordenaantal vrijwel altijd berekend op basis van de brontekst, omdat het onmogelijk is vooraf het aantal woorden in de doeltaal te schatten. Met andere woorden, de prijs hangt af van hoeveel er moet worden vertaald.

Hebt u een vertaalproject waarvan u de prijs wilt weten? Neem dan contact met ons op!

kosten van een vertaling

Specialisme

Het derde element dat van invloed is op de prijs van een vertaling, is het specialisme van de vertaler. Niet voor alle projecten is speciale expertise nodig, maar voor sommige wel. Bij medische publicaties kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat de vertaler meer kennis en begrip van het vakgebied heeft. Ook voor juridische teksten is vaak specifieke kennis van zowel de tekst als de lokale wetgeving nodig.

In sommige gevallen kunnen beëdigde vertalingen, oftewel vertalingen door een beëdigd vertaler, noodzakelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overheidsstukken, zoals geboorteakten. Daarom kan een beëdigde vertaling van één pagina soms beduidend duurder zijn dan een nieuwsbrief van één pagina.

Als voor een vertaling speciale vaardigheden nodig zijn, kan daar in bepaalde gevallen een hogere woordprijs voor worden gerekend. Natuurlijk kan het aantal specialisten per talencombinatie variëren, wat ook weer van invloed is op de woordprijs.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een hogere prijs tegelijkertijd een garantie is dat de vertaler bij het maken van de vertaling rekening houdt met de specifieke eisen van de betreffende bedrijfstak of tekst.

 

Voor- en nabewerking

Voor- en nabewerking zijn van belang bij vertaalprojecten waarbij de inhoud van het document niet direct kan worden vertaald. Het meestvoorkomende voorbeeld hiervan zijn PDF-bestanden, waarbij tekst met behulp van een programma uit een digitale print-out moet worden gehaald. Bij de voor- en nabewerking zelf komt een groot aantal variabelen kijken, en de gevolgen daarvan voor de kosten van het project zijn lastig te voorspellen.

Het te vertalen document kan een handleiding van 100 pagina’s zijn waarbij alleen de tekst vertaald hoeft te worden. Met tekstherkenning of OCR kan de tekst snel worden bewerkt en dus gemakkelijk worden vertaald. Gaat het echter om een opmaakbestand voor een productcatalogus van 100 pagina’s waarbij de vertaling rechtstreeks moet kunnen worden gepubliceerd, dan heeft dit ook gevolgen voor de uiteindelijke prijs van de vertaling. De tekst wordt in dit geval niet alleen vertaald, maar de vertaalde teksten worden ook weer in de catalogus geplakt en eventueel gecontroleerd door de vertaler om er zeker van te zijn dat de doeltekst geen spelfouten bevat en er ook taalkundig goed uitziet. Meer informatie over waarom DTP (desktop publishing) belangrijk is in uw vertaalproject vindt u in dit blog.

Voor- en nabewerking zijn vrijwel altijd handwerk, waarvoor gewoonlijk een uurtarief wordt gerekend. U hoeft uw project echter niet zomaar bij ons neer te leggen zonder idee van de kosten, want de meeste bedrijven, waaronder Livewords, geeft altijd een schatting van hoeveel tijd het extra werk zal kosten en welke gevolgen dit heeft voor de prijs van het vertaalproject.

Tip: een van de gemakkelijkste manieren waarop u kunt besparen op de kosten van een vertaalproject, is door het te vertalen materiaal in een bewerkbaar formaat aan te leveren. Dit kan ook handig zijn wanneer er haast bij de vertaling is. Als de tekst bewerkbaar is, kan de vertaler er sneller mee aan de slag.

Tijdsplanning

Het vijfde element dat van invloed is op de prijs van een vertaling, is de tijdsplanning, oftewel de urgentie van de vertaling. In de regel is men in de vertaalbranche zeer flexibel, aangezien veel bedrijven over een uitgebreid netwerk van vertalers beschikken. In de praktijk kunt u vaak ’s middags al een vertaling ontvangen van materiaal dat u die ochtend hebt aangeleverd.

Soms is er grote haast bij een vertaling en moet de vertaler ’s nachts of in het weekend doorwerken om deze op tijd af te krijgen. In dat geval kan het zijn dat er een spoedtarief voor het vertaalproject in rekening wordt gebracht.

Als het vertaalproject dringend is en uit meer dan 10.000 woorden bestaat, kan het vertaalwerk over meerdere vertalers worden verdeeld, zodat het alsnog op tijd kan worden afgerond. Een vertaler vertaalt gemiddeld ongeveer 2.000 woorden per dag. Door het werk over meerdere vertalers te verdelen wordt de planning flexibeler en worden tegelijkertijd extra kosten vanwege overwerken vermeden.

 

Hoe kunt u de prijs van een vertaling beïnvloeden?

Nu u bekend bent met al deze elementen, is het goed om te bespreken hoe u de prijs kunt verlagen. U hoeft zich niet in allerlei bochten te wringen om het aantal woorden te verlagen of tot goedkopere talencombinaties te komen. Er zijn technologieën die de kosten van vertalingen aanzienlijk kunnen verlagen.

 

Vertaalgeheugen

Het vertaalgeheugen is een van de meest effectieve technologieën om de kosten te drukken. Vertaalgeheugens zorgen niet alleen voor kostenbesparingen, maar verhogen ook de efficiëntie en consistentie van vertalingen. De kostenbesparing komt voort uit het feit dat vertaaleenheden (vaak strings van één zin) die al eerder zijn vertaald, in volgende vertaalprojecten opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit vermindert het aantal te vertalen woorden, waardoor de efficiëntie toeneemt en het vertalen minder tijd kost.

Afhankelijk van het type tekst en de omvang van het vertaalgeheugen kan de kostenbesparing variëren van een paar procent tot enkele tientallen procenten van de totale prijs van een vertaalopdracht.

kosten van een vertaling grafiek

Figuur:  prijsbesparingen met vertaalgeheugen verschillen per branche en/of brontekst.

De voordelen van een vertaalgeheugen zijn het grootst wanneer de te vertalen teksten op elkaar lijken. Als u bijvoorbeeld het 30.000 woorden tellende jaarverslag van een bedrijf vertaalt, zal veel daarvan waarschijnlijk sterk overeenkomen met het jaarverslag van het jaar ervoor. Dankzij het vertaalgeheugen hoeft niet het hele jaarverslag opnieuw te worden vertaald. Wanneer software wordt bijgewerkt, kan voor de vertaling van de nieuwe handleiding ook gebruik worden gemaakt van het eerder opgebouwde vertaalgeheugen.

Het vertaalgeheugen is dus een van de belangrijkste factoren die het lastig maken om de prijs van een vertaling te bepalen voordat de tekst is geanalyseerd. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat van een document van 50.000 woorden dankzij het vertaalgeheugen slechts 40.000 woorden vertaald hoeven te worden. Dit heeft grote gevolgen voor de uiteindelijke prijs.

Klik hier voor meer informatie over een vertaalgeheugen.

 

Hoeveelheid

Als een bedrijf als gevolg van een aanbesteding al zijn vertaalopdrachten bij een bepaalde leverancier heeft geconcentreerd, kunnen er voor de betreffende talencombinaties lagere woordtarieven afgesproken zijn. Ook kan het zo zijn dat er in de centralisatieovereenkomst afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het minimumtarief. Voor vertalingen die korter zijn dan de minimumlengte, bijvoorbeeld minder dan 250 woorden, wordt het minimumtarief in rekening gebracht.

Een voordeel is ook dat het vertaalgeheugen dat voor het bedrijf is aangemaakt, groeit naarmate de vertaalopdrachten centraal worden uitgevoerd.

 

Machinevertaling

Machinevertaling is niet altijd de meest geschikte oplossing voor een urgent individueel vertaalproject. Machinevertaling is geschikt wanneer er bij een onderneming voortdurend grote vraag is naar vertalingen en er weinig stilistische eisen aan de vertalingen worden gesteld. Basale zaken als productinformatie en technische documentatie voor intern gebruik zijn zeer geschikt voor machinevertaling.

Nadat er is afgesproken dat er gebruik zal worden gemaakt van een machinevertaling, wordt de vertaling van de afzonderlijke documenten opgenomen in de overeengekomen prijsstelling. De vertaling van een document van meerdere pagina’s kan dan in enkele minuten worden voltooid, zonder dat er aparte kosten zijn voor de vertaling.

Het is mogelijk om de machinevertaling te laten nabewerken. In dat geval bewerkt een vertaler de ruwe machinevertaling om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de vertalingen te garanderen.

Klik hier voor meer informatie over onze diensten op het gebied van machinevertaling.

 

De prijs van een vertaling is geen nattevingerwerk maar wordt systematisch vastgesteld

Helaas kunnen de kosten van een vertaling onmogelijk worden bepaald zonder het betreffende document te analyseren. Ieder vertaalproject is uniek: het aantal woorden is elke keer anders, de talencombinatie verschilt, en soms moet de vertaler een bepaald specialisme hebben of in het weekend doorwerken om de vertaling op tijd af te krijgen.

Door goed rekening te houden met al deze variabelen probeert Livewords altijd de goedkoopst mogelijke vertaling worden aangeboden.

Livewords vertaalt onder andere voor: