Waarom is desktoppublishing nodig bij vertaalprojecten? 

In dit blogartikel gaan we in op wat desktoppublishing is, waarvoor het wordt gebruikt en wat het met vertalingen te maken heeft. Daarnaast geven we ook enkele praktische tips waarmee u rekening moet houden wanneer uw lay-out door ons verzorgd wordt. 

Wat is DTP en waar is het doorgaans voor nodig? 

Desktoppublishing betekent het aanpassen en opmaken van de elementen van een publicatiezoals een brochure of een PowerPointpresentatie, in een aantrekkelijke lay-out. Het doel van lay-outwerk is om een publicatie zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te makenHetzelfde principe wordt toegepast op publicaties die worden gedrukt door een drukker en drukpers, en digitale publicaties 

DTP-opdrachten komen eigenlijk overal voor in ons dagelijks leven. Lay-outwerk is nodig voor de reclamefolders die we per post ontvangen. Het wordt gebruikt in de boeken die we lezen om te ontspannen of te leren. De teksten en visuele elementen op een pak sap in onze koelkast zijn met zorg en aandacht opgesteld. Dit geldt ook voor de reclameborden die we op straat tegenkomen en die al dan niet onze interesse wekken. 

En we moeten niet vergeten dat desktoppublishing op dezelfde manier nodig is in digitale omgevingenEen PowerPoint-presentatie of een e-book heeft ook lay-outwerk nodigzodat de lezer geïnteresseerd blijft tot het einde van de presentatie of het boek

Bij DTP draait het niet alleen om het aanpassen en indelen van verschillende elementenTekst speelt ook een belangrijke rol bij lay-outwerkVallen de kopteksten genoeg op? Is er te weinig of te veel tekstLettertype en lettergrootte zijn zeer relevant voor het hele plaatje 

Denk bijvoorbeeld aan een handleiding die helemaal geen illustraties bevatmaar een enorme hoeveelheid tekst, met titels die moeilijk te onderscheiden zijn van de hoofdtekst. Het is onwaarschijnlijk dat veel mensen zo’n handleiding van begin tot einde zullen lezenZelfs als de inhoud moeilijk te lezen ishelpt lay-outwerk om het in een gemakkelijker leesbaar formaat te zetten en om de handleiding zo praktischer te maken. Het is erg jammer als inhoud die tijd en moeite heeft gekost om te produceren, niet wordt gebruikt omdat de inhoud niet goed wordt gepresenteerd. 

Wat is het doel van desktoppublishing? 

We hebben het belangrijkste en meest voor de hand liggende voordeel van DTP hierboven uitgelegdWanneer gedrukte of digitale inhoud benaderbaar is, kan het bericht dat het bevat efficiënter worden overgedragen. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. De lay-out trekt de aandacht en maakt de lezer geïnteresseerd in de inhoud. In het beste geval is lay-out als licht in het donker dat mensen naar de inhoud toetrekt 

Desktoppublishing is ook een essentieel onderdeel van het visuele voorkomen van een bedrijf. Lay-outwerk alleen is geen aparte module maar onderdeel van een groter pakketVoor een bedrijf is het belangrijk dat bijvoorbeeld gedrukte en visuele content op elkaar aansluiten. Anders kan het moeilijk zijn om het bedrijf en zijn communicatie te herkennen. 

Als u bijvoorbeeld een bedrijf gemakkelijk kunt herkennen aan de verpakking van een product of de omslag van een folder zonder vermelding van de bedrijfsnaamzijn het lay-outwerk en de communicatie geslaagd. 

Waarom is desktoppublishing nodig in vertaalprojecten? 

Wat heeft DTP met vertalingen te maken? Wanneer content wordt vertaald, kan de overeenkomende content die in de doeltaal wordt geproduceerd aanzienlijk verschillen van de originele tekst. De vertaling bevat waarschijnlijk een ander aantal tekens en woorden en mogelijk verschillende zinsstructuren. Het aantal tekens en woorden kan zo sterk toenemen dat de in de doeltaal vertaalde content bijvoorbeeld niet meer op één A4-pagina past. De situatie kan ook het tegenovergestelde zijn: de in de doeltaal vertaalde tekst kan aanzienlijk korter zijn dan het origineel, waardoor er veel lege ruimte in het document overblijft. 

Als het project een productcatalogus betreft die in een andere taal is vertaald, is de kans groot dat er lay-outwerk nodig is. Vooral in brochures en catalogi met een groot aantal producten is er beperkte ruimte voor productdetails en presentatieteksten.  

Andere voorbeelden van content die lay-outwerk vereisen, zijn bedrijfsjaarverslagen, handleidingen en gebruiksaanwijzingen. Jaarverslagen bevatten diagrammen met verklarende tekst. Handleidingen en gebruiksaanwijzingen bevatten afbeeldingen om de tekstinhoud te illustreren. Met al deze elementen moet rekening worden gehouden. Veelvoorkomende vragen in het kader vavertaalprojecten met dtpMoeten de teksten in afbeeldingen vertaald worden? Zijn de teksten in de afbeeldingen bewerkbaarMag het lettertype worden verkleind?  

 Het aantal tekens en woorden verandert voor elke talencombinatie. Hierdoor dient de vertaalde content altijd nagelopen te worden en indien nodig aangepast op een grafisch verantwoorde manier.  

Welke meerwaarde biedt de desktoppublishing dienst van een vertaalbureau? 

Maar weinig bedrijven die vertalingen bestellenbeschikken over interne lay-outexpertiseZelfs als ze grafische ontwerpers in dienst hebbenzijn ze waarschijnlijk druk met andere projecten en kunnen mogelijk geen urgente compositie– en lay-outopdrachten aan. Dit is de reden dat het aanbieden van desktoppublishing diensten naast vertaaldiensten heel logisch is. 

Een DTP’er heeft meerwaarde in: 

 • Korte lijnen met projectmanager, vertaler en DTP versnelt het proces en reduceert kosten 
 • DTP’er checkt vertaalbaarheid (segmentatie, teksten in afbeelding en tackelt mogelijke problemen)
 • Mogelijke problemen worden in een vroeg stadium aangekaart 
 • Lost problemen op en adviseert 
 • Ontzorgt  

Naast het financiële aspect is een ander voordeel dat zowel professionele vertalers als lay-outprofessionals onder één dak te vinden zijn. Het in één keer bestellen van een vertaal– en lay-outwerk bespaart tijdomdat de materialen niet aan verschillende experts geleverd hoeven te wordenWanneer u een vertaling met lay-outservice bestelt en het project is voltooidontvangt u content die klaar is voor publicatie. Indien nodig kunnen lay-outexperts samenwerken met de vertaler en vragen om een eindcontrole van de content in de definitieve lay-out. Dit zorgt ervoor dat eventuele woordafbreking en bijvoorbeeld regeleinden juist zijnDeze optie is vooral waardevol wanneer de persoon die een vertaling bestelt, niet erg bekend is met de doeltaal. 

Als de context van het project duidelijk is, kan de vertaler tips geven of elementen aanwijzen die cultureel problematisch zijn. Als er bijvoorbeeld in het vertaalde materiaal afbeeldingen of kleuren worden gebruikt die problematisch zijn in de cultuur van het doellandis dit eenvoudig aan te passen tijdens de productiefase. 

Lay-outdiensten zijn niet uitsluitend beperkt tot vertaalprojecten. De experts van Livewords kunnen lay-outs ontwerpen en samenstellen op basis van de richtlijnen die u verstrekt

De meest voorkomende soorten content die desktoppublishing gebruiken 

 De onderstaande lijst bevat de meest voorkomende soorten content waarvoor lay-outwerk wordt gevraagdnaast vertaling: 

 • Handleidingen en gebruiksaanwijzingen voor zowel intern als extern gebruik 
 • Productverpakkingen die veel tekst bevatten 
 • Brochures en productcatalogi 
 • Communicatiedocumentenzoals jaarverslagen en tussentijdse verslagen, en andere officiële documenten voor gebruik in meerdere talen 

De lijst laat zien dat lay-outwerk voor bijna elke branche toepasbaar is. Lay-outwerk is nodig in de industriegeneeskundewetgevinghandel en technologie. Documenten die lay-outwerk vereisenzijn nodig voor zowel intern als extern gebruik. De begunstigde is altijd de lezer, of het nu gaat om een werknemerpartnermediavertegenwoordiger of eindklant.   

 

Tips van experts voor DTP bij vertaalprojecten 

We hebben beloofd om tips te geven over hoe het desktoppublishing-proces soepeler kan verlopen. Om deze tips te krijgeninterviewden we vier lay-outexperts bij LivewordsMarie-Sophie Petit, Christer SaltinJouni Jakonen, Ilja Patrikainen 

Pdf-bestanden zijn uiterst veelvoorkomende documenten die na vertaling moeten worden verwerkt. Met deze bestanden is het vaak voldoende om de vertaalde tekst dezelfde lay-out te laten volgen als in het originele document. 

 • Wanneer een klant een vertaling van een Pdf-bestand bestelt, heeft de projectmanager instructies nodig over het gewenste eindresultaat. Is alleen een vertaling van de content nodig? In dat geval wordt de tekst “losgemaakt” van het originele bestand, vertaald en aan de klant geleverd. Als het Pdf-bestand wordt gepubliceerd, moet u vermelden of het bedoeld is voor intern of extern gebruik. 
 • Het is goed om te onthouden dat het zonder de originele werkbestanden onmogelijk is om een Pdf-bestand te produceren met een kwaliteitsniveau dat gelijk is aan het originele bestand. Als de inhoud wordt gepubliceerd voor extern gebruik, helpt het leveren van de originele, hoogwaardige afbeeldingen met de tekstinhoud om betere resultaten te bereiken. 
 • Als het vertaal- en lay-outproject dringend is, moeten de materialen in een bewerkbaar formaat worden aangeleverd. Hoewel tekst snel kan worden losgemaakt van een Pdf-bestand met OCR-programma’s, is het nog steeds een stap die kan worden vermeden. 
 • Het leveren van de originele werkbestanden is ook gewenst, omdat de lay-out en structuur van het document mogelijk worden verbroken wanneer bestanden worden geconverteerd van het ene formaat naar het andere.
 • Wanneer u een DTP-bestand aanlevert dat moet worden vertaald, moet u ook alle in het bestand gebruikte elementen aanleveren, zoals afbeeldingen, links en eventuele speciale lettertypen (fonts). Op deze manier kan het lay-outwerk snel na de vertaling worden uitgevoerd en wordt het project niet stopgezet vanwege ontbrekende materialen. Door gebruik te maken van de originele materialen kan de beste kwaliteit en het beste resultaat worden bereikt. 

Onze experts raden aan om de originele bestanden te gebruiken wanneer u een bestelling voor een vertaling plaatst. De inhoud kan worden geproduceerd met Adobe InDesign, Illustrator, FrameMaker, Photoshop of andere software. Het belangrijkste is om de originele werkbestanden te gebruiken 

Een makkelijke tip voor teksten die moeten worden vertaald, is het vermijden van harde alinea-einden binnen alinea’s. Met andere woorden, vermijd de Entertoets, die een zogenaamde “harde return” in de tekst invoert. Dit heeft meer te maken met vertaalgeheugens dan met lay-outwerk. Wanneer een harde return wordt gebruikt binnen een alinea, kan een vertaalgeheugen vertaalde segmenten onjuist interpreteren. Het probleem is dat de vertaling die is opgeslagen in het vertaalgeheugen zo niet kan worden gebruikt in toekomstige vertaalprojecten. Als de content geen harde return binnen een alinea vereist, vermijd dit dan. Zo kan er worden geprofiteerd van de efficiëntie en kostenvoordelen van een vertaalgeheugen. Meer info over vertaalgeheugens vindt u hier.

Probeer bij het maken van het opgemaakte bestand rekening te houden met de ruimte die de vertaling nodig heeftTijdens het vertalen van de content kan de hoeveelheid tekstafhankelijk van de talencombinatie, met 10 tot 30 procent toenemen. Als een document dat lay-outwerk vereist een beperkte hoeveelheid ruimte voor tekst heeft, kan de vertaling de situatie zeer uitdagend makenLettergroottes kunnen slechts in beperkte mate worden verkleindomdat de leesbaarheid verslechtert als het lettertype te klein is. U moet ook ruimte reserveren wanneer de doeltaal Arabisch is of een taal met het Cyrillische alfabet. 

Zoals bij elke samenwerking is efficiënte communicatie de sleutel tot succes. Als een vertaalproject waarvoor desktoppublishing nodig is duidelijke doelstellingen heeftkunnen de verwachtingen beter worden waargemaaktHierdoor ontstaat inzicht in wat er nodig is om het beste resultaat te bereiken. Of het nu om een controle van een vertaling in de definitieve lay-out door de vertaler gaat of om de levering van de originele werkbestandeneffectieve communicatie maakt alles duidelijk 

Tips 

 • Zonder de originele werkbestanden kan er geen Pdf-bestand met een vergelijkbare kwaliteit als het originele bestand worden geproduceerd. Vertel ons hoe u een Pdf-bestand gaat gebruikenzodat we het kunnen verwerken op een manier die het meest geschikt is voor het doel. 
 • Vermijd waar mogelijk regeleinden in een alineaEen solide vertaalgeheugen zorgt op de lange termijn voor kostenbesparingen. 
 • Reserveer ruimte voor de te vertalen tekst. De hoeveelheid tekst kan met 10 tot 30 procent toenemenafhankelijk van de talencombinatie. De lay-out van een tekst is gemakkelijker te bewerken dan de daadwerkelijke inhoud. 
 • De beste resultaten worden behaald door efficiënte communicatie. 

Een goede lay-out is een lust voor het oog en trekt de aandacht van de lezer 

De resultaten van desktoppublishing maken hoe dan ook deel uit van ons dagelijks levenPublicaties die op een aantrekkelijke manier zijn opgesteld en geplaatstzijn overal te vindenWe zijn zo gewend aan goede lay-outs dat we er misschien niet veel aandacht meer aan bestedenWe merken het echter wel wanneer een handleiding vol tekst staat zonder illustraties, de afbeeldingen van slechte kwaliteit zijn, of niet overeenkomen met de tekst. 

Content wordt gemaakt voor lezers en DTP zorgt ervoor dat de content aantrekkelijk en toegankelijk is. Desktoppublishing helpt content die bedoeld is voor publicatie tot leven te brengen. Dit principe kan worden toegepast op alle publicaties, van gedrukt materiaal tot het officiële jaarverslag van een bedrijf 

Heeft u een vertaalproject waarvoor lay-outwerk nodig isHeeft u advies nodig over projecten waarvoor lay-outwerk nodig is? Neem contact met ons op: onze experts helpen u graag met uw desktoppublishing-projecten 

Livewords vertaalt onder andere voor: