Algemene Voorwaarden Livewords

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Livewords” wordt verstaan Concorde Group B.V. en de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen waarvan de Opdrachtgever tolk- en/of vertaaldiensten en/of projectmanagementdiensten in het kader van voorgenoemde diensten afneemt, zal afnemen of heeft afgenomen.

1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (i) tot wie Livewords aanbiedingen richt, (ii) van wie Livewords opdracht krijgt tot levering van tolk- en/of vertaaldiensten en/of projectmanagementdiensten in het kader van voorgenoemde diensten, dan wel (iii) met wie Livewords een overeenkomst aangaat.

1.3 Onder “Overeenkomsten” en “Overeenkomst” wordt verstaan alle met Livewords gesloten of te sluiten overeenkomsten tot levering van tolk- en/of vertaaldiensten en/of projectmanagementdiensten in het kader van voorgenoemde diensten, waaronder begrepen de in hoofdstuk II en III gedefinieerde diensten Livewords Go en Livewords Flow en andere nog door Livewords te ontwikkelen diensten.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen c.q. aanbiedingen en/of prijsopgaven tussen Livewords en de Opdrachtgever, met uitdrukkelijke uitsluiting van door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden.

2.2 Livewords behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van Livewords zijn vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Livewords de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. Totstandkoming van de Overeenkomst geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid van tolken en/of vertalers en/of projectmanagers. Vóór die bevestiging kan Livewords een door haar gedane aanbieding te allen tijde intrekken, ook indien de Opdrachtgever reeds heeft laten weten deze aanbieding te aanvaarden. Ook indien deze aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, kan deze aanbieding vóór afloop van de vermelde termijn door Livewords worden ingetrokken.

3.3 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen dan wel gewijzigd indien Livewords vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien.

3.4 Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en als een verwerping van de aanbieding, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

3.5 Livewords mag als zijn Opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Livewords heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Livewords zijn verstrekt.

3.6 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Livewords binden Livewords pas nadat Livewords deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

3.7 Indien Livewords er in redelijkheid aan twijfelt of de Opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Livewords gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de Overeenkomst of uitvoering daarvan voort te zetten, van de Opdrachtgever afdoende zekerheid tot betaling van diens verplichting te verlangen.

3.8 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door, en uitgevoerd door Livewords, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Livewords verbonden personen – waaronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Livewords al dan niet in dienstbetrekking werkzaam is of is geweest – wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.

Artikel 4 – Wijziging en annulering van opdrachten

4.1 Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, dan is Livewords gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

4.2 Eventuele wijzigingen in de eerder overeengekomen voorwaarden van de opdracht, na totstandkoming van de Overeenkomst, worden pas na schriftelijke bevestiging van Livewords van kracht.

4.3 Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan is de Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Daarnaast dient de Opdrachtgever een vergoeding te betalen, op basis van het dan geldende uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Livewords stelt het reeds vervaardigde werk na ontvangst van voornoemde betalingen desgewenst ter beschikking van de Opdrachtgever, met dien verstande dat Livewords voor de kwaliteit van het geleverde in dat geval niet instaat. Bovendien kan Livewords de Opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht en/of 50% van de opdrachtwaarde in rekening brengen indien Livewords voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, dan wel een vertaalopdracht reeds bij een vertaler heeft uitgezet.

4.4 Indien om welke reden dan ook, een tolkopdracht voorafgaand aan de aanvang van deze tolkopdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan is de Opdrachtgever gehouden om kosten volgens onderstaand overzicht aan Livewords te vergoeden:
In geval van annulering van een consecutieve tolkopdracht:

In geval van annulering van een simultaan tolkopdracht:

Livewords behoudt zich het recht voor om, in gevallen waarbij (i) een tolkopdracht wordt aangevraagd door een Opdrachtgever aan wie Livewords nog niet eerder diensten heeft verleend, dan wel met wie Livewords niet eerder een zakelijke relatie heeft gehad, of (ii) het bij de tolkopdracht om een zodanig grootschalig project gaat, dit uitsluitend ter beoordeling van Livewords, voorafgaand aan zulk een tolkopdracht een aanbetaling van de Opdrachtgever te verlangen ter grootte van de helft van het opdrachtbedrag van de betreffende tolkopdracht.

 

Artikel 5 – Geheimhouding

Livewords is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke haar in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt. Livewords verplicht haar medewerkers en de eventueel door haar ingeschakelde derden tot geheimhouding. Livewords kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor onverhoopte schending van de geheimhoudingplicht door haar medewerkers of deze ingeschakelde derden indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 6 – Auteursrecht / Intellectueel eigendom

6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op de vervaardigde vertalingen over op de Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

6.2 Bij het vervaardigen van vertalingen kan als hulpmiddel gebruik worden gemaakt van vertaalgeheugens. Livewords garandeert dat bij opslag in en hergebruik uit vertaalgeheugens van delen van de brontekst geen vertrouwelijke informatie zal worden gereproduceerd. Voor zover er rechten, zoals auteursrechten en/of databankrechten, voortvloeien uit het gebruik van vertaalgeheugens, behoren deze toe aan Livewords, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De Opdrachtgever vrijwaart Livewords tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7 – Uitvoering van opdrachten

7.1 Livewords streeft naar een zo goed mogelijke uitvoering van werkzaamheden voor haar tolk- en/of vertaaldiensten en/of projectmanagementdiensten. Opdrachten zullen naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid worden uitgevoerd. Livewords staat echter niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat, er is derhalve geen sprake van enigerlei resultaatsverbintenis.

7.2 Livewords heeft het recht een Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Livewords voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

7.3 De Opdrachtgever is gehouden om op verzoek van Livewords een inhoudelijke toelichting op de uit te voeren opdracht te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie aan Livewords ter beschikking te stellen. Verzending en inhoud van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7.4 Indien de Opdrachtgever nadrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht heeft aangegeven dat voor de uitvoering van de opdracht bepaalde specifieke terminologie dient te worden gebruikt, zal Livewords hiermee bij de uitvoering van de opdracht rekening houden mits een lijst met voorkeursterminologie voor aanvang van de uitvoering van de opdracht aan Livewords ter beschikking is gesteld.

7.5 Livewords is gehouden gevolg te geven aan tijdig schriftelijk gegeven en redelijke aanwijzingen, voor zover haar onafhankelijkheid hierdoor niet in het geding komt, voor de uitvoering van de werkzaamheden van haar tolk- en/of vertaaldiensten. Livewords is niet gehouden vertaalwerkzaamheden door uitsluitend beëdigde vertalers te doen verrichten, noch is zij gehouden haar dienstverlening uitsluitend te doen verrichten door (voorlopig) gecertificeerde tolken of vertalers.

7.6 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor normale en goede omstandigheden waaronder de tolkdiensten op locatie dienen te worden verricht. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omstandigheden minimaal voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld in het kader van arbeidsomstandigheden.

7.7 Indien een opdracht een schriftelijke vertaling behelst, dient de Opdrachtgever een goed leesbare tekst aan te leveren. Indien dit niet het geval is, kan Livewords een hoger tarief dan het overeengekomen tarief voor de werkzaamheden in rekening brengen.

7.8 De Opdrachtgever dient altijd wezenlijke onderwerpen in een vertaling, zoals, maar niet beperkt tot, geldbedragen, waarde getallen, technische, medische, juridische, financieel-economische of anderszins specialistische begrippen, op juistheid te controleren.

Artikel 8 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is altijd een streeftermijn en nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Livewords constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, zal Livewords de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

8.2 Ingeval Livewords met de Opdrachtgever geen leveringstermijn is overeengekomen, heeft zij het recht deze zelf naar redelijkheid te bepalen.

8.3 Bij toerekenbare overschrijding door Livewords van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale leveringstermijn, is de Opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Livewords is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

8.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending door Livewords. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

8.5 In verband met de uitvoering van de Overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Livewords mogelijk te maken.

8.6 Livewords levert een vervaardigde vertaling op de overeengekomen wijze af. Indien een vervaardigde vertaling digitaal wordt afgeleverd, dan wordt deze eenmalig geleverd zonder garantie en zonder verplichting tot vervanging. Livewords is niet gehouden, maar wel bevoegd, om vertaalwerk in gedeelten af te leveren.

8.7 De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst verrichte prestatie. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 9 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium is gebaseerd op het door Livewords gehanteerde woord- en/of uurtarief. Livewords brengt naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de Opdrachtgever in rekening. Voor iedere opdracht zal een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 Alle door Livewords gehanteerde prijsopgaven en/of tarieven kunnen periodiek worden aangepast.

9.3 De door Livewords opgegeven prijsopgaven en/of tarieven gelden uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst conform de overeengekomen specificaties. Ingeval van wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, is Livewords gerechtigd deze wijzigingen conform het dan gehanteerde tarief in rekening te brengen.

9.4 Livewords is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, onder meer indien door de Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Livewords tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

9.5 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

9.6 Alle reis-, verblijfkosten en overige kosten die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.7 Betaling dient uiterlijk binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum, zonder enige korting, verrekening of opschorting te geschieden door overschrijving op de giro- en/of bankrekening van Livewords in de op de factuur vermelde valuta.

9.8 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Opdrachtgever (i) over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening en (ii) eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. In een dergelijk geval is Livewords tevens gerechtigd haar (andere) diensten en/of werkzaamheden voor de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. Livewords heeft het recht alle gereed zijnde werken ter uitvoering van de Overeenkomst onder haar te houden totdat alle voornoemde kosten en bedragen volledig zijn voldaan.

9.9 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, daarna van de verschenen rente, en vervolgens van de hoofdsom van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.10 Livewords is steeds gerechtigd een gedeelte van de prijs voor de uitvoering van de Overeenkomst bij vooruitbetaling te verlangen. Indien de Opdrachtgever niet bereid is een deel van de bedragen vooruit te betalen, is Livewords gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. In dat geval komt een eventueel overeengekomen termijn waarbinnen een dienst of gedeelte daarvan ter uitvoering van de Overeenkomst gereed zou zijn, te vervallen.

9.11 Livewords heeft het recht om 50% van eenmalige vergoedingen door middel van een factuur na de ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Livewords heeft voorts het recht om bij het aangaan van de Overeenkomst en tijdens uitvoering van de Overeenkomst (aanvullende) zekerheid verlangen indien zij daar aanleiding toe ziet.

Artikel 10 – Klachten en geschillen

10.1 De Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien (10) werkdagen na levering, schriftelijk aan Livewords kenbaar te maken. Het kenbaar maken van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

10.2 Indien de Opdrachtgever na verloop van de in lid 1 genoemde termijn geen klachten schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd.

10.3 Wijziging door Livewords van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de Opdrachtgever houdt niet in dat Livewords erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

10.4 Indien de Opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Livewords om commentaar vraagt en indien Livewords vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is de Opdrachtgever gehouden de door Livewords in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan Livewords te voldoen.

10.5 Indien een klacht gegrond is, is Livewords gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen. Indien Livewords redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

10.6 Het recht van de Opdrachtgever om klachten in te dienen vervalt indien de Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Livewords is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Livewords toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst mag worden vertrouwd.

11.2 Livewords is nimmer aansprakelijk voor: (i) bij de Opdrachtgever of derden ontstane gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot indirecte schade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst; (ii) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Livewords ingeschakelde derden; (iii) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door of namens de Opdrachtgever; (iv) bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van dubbelzinnigheid van de te vertalen teksten en/of zinnen.

11.3 De aansprakelijkheid van Livewords voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad, is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW) van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende Overeenkomst ter zake waarvan de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze mede verband houdt. De aansprakelijkheid van Livewords voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 45.000,– per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen. De aansprakelijkheid van Livewords voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad is voorts in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op grond van de door ons gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.

11.4 Indien en voor zover de werkzaamheden van Livewords betrekking hebben op de communicatie tussen de Opdrachtgever en een derde, bijvoorbeeld patiënt of cliënt, omtrent of in verband met de lichamelijke situatie van de patiënt, spant Livewords zich in om de werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten, maar is Livewords nimmer aansprakelijkheid voor schade in relatie tot voormelde werkzaamheden. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Livewords geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11.5 Livewords is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Livewords is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Livewords geleverde bestanden of informatiedragers.

11.6 Livewords is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortkomt uit de gebruikmaking van door haar verstrekte usb sticks, dan wel andere gebruikte gegevensdragers, of voor schade (waaronder computervirusoverbrenging) veroorzaakt door het medium van de Opdrachtgever.

11.7 Livewords staat niet in voor de juistheid van de door Opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien Livewords is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. In het geval dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, met name terminologie, wegens onjuistheid met oog op een deugdelijke vertaling moeten worden aangepast, is Livewords gerechtigd om hiervoor een vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.8 De Opdrachtgever vrijwaart Livewords tegen alle aanspraken van derden (i) die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, of verband houden met de werkzaamheden van Livewords ten behoeve van de Opdrachtgever en (ii) wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

11.9 Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Livewords verbonden personen – waaronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Livewords al dan niet in dienstbetrekking werkzaam is of is geweest – en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Livewords worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en ten behoeve van Livewords is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

Artikel 12 – Ontbinding en overmacht

12.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks aanmaning met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met Livewords gesloten Overeenkomst alsmede indien de Opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, ten aanzien van de Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, is Livewords gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten en zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Livewords kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

12.2 Indien Livewords door omstandigheden die niet voor haar risico komen of die buiten haar macht liggen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Livewords, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de Overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, verhindering van de door Livewords ingeschakelde derden, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, verkeers- en transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van telecommunicatie- en/of internetaanbieders en/of energieleveranciers, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Livewords geen invloed kan uitoefenen.

12.3 Ingeval van een ontbinding als genoemd in lid 2, behoudt Livewords het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

13.1 Livewords houdt zich aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In verband met de uitvoering van de Overeenkomst kan Livewords vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens van Opdrachtgever ontvangen. Ontvangen informatie en persoonsgegevens worden door Livewords strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard conform de geldende wetgeving in beveiligde systemen. Met uitzondering van het in artikel 15.4 genoemde gebruik zullen deze gegevens door Livewords, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Opdrachtgever kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan door contact op te nemen met Livewords. Voor meer informatie over de wijze waarop Livewords persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt u onze privacyverklaring (https://livewords.com/privacy-statement/).

13.2 Ten aanzien van de verwerking, in het kader van een Overeenkomst, van persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van stukken en ander materiaal waartoe Livewords toegang krijgt of die Livewords worden verstrekt door Opdrachtgever, zal Livewords optreden als (a) ‘verwerker‘ in de zin van de AVG indien er een verwerkersovereenkomst is gesloten met Opdrachtgever waarin Opdrachtgever de middelen mede bepaalt, of als (b) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG indien er geen verwerkersovereenkomst is gesloten met Opdrachtgever. Hierbij geldt het volgende: (i) voor de duur van de betreffende Overeenkomst, zal Livewords deze persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de afgesproken opdracht onder de Overeenkomst voor Opdrachtgever en in overeenstemming met diens schriftelijke instructies; (ii) Livewords zal ervoor zorgen dat haar medewerkers, voor zover deze toegang hebben tot deze persoonsgegevens, jegens derden geheimhouding van deze persoonsgegevens in acht nemen; (iii) Livewords zal beveiligingsmaatregelen treffen conform artikel 32 AVG; (iv) Opdrachtgever staat het Livewords toe om (sub-)verwerkers in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht onder de Overeenkomst, waarbij geldt dat Livewords de Opdrachtgever, indien deze verantwoordelijke is, zal informeren over wijzigingen hierin en Opdrachtgever daartegen op zwaarwegende gronden bezwaar kan maken; (v) indien er een verwerkersovereenkomst is gesloten met de Opdrachtgever en er een (sub-)verwerker wordt ingeschakeld zal deze laatstgenoemde onderworpen zijn aan gegevensbeschermingsmaatregelen die minimaal gelijk zijn aan die zoals opgenomen in de betreffende verwerkersovereenkomst; (vi) Livewords zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Opdrachtgever door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de betrokkene(n) te beantwoorden; (vii) Livewords zal, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de Opdrachtgever bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG; (viii) Livewords zal na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de keuze van de Opdrachtgever, deze persoonsgegevens wissen of deze aan Opdrachtgever terugbezorgen; (ix) Livewords zal Opdrachtgever op diens kosten alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen, en audits, waaronder inspecties, door een door de Opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk maken en daaraan bijdragen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en Livewords, waaronder die uit overeenkomst en onrechtmatige daad, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen in verband met de diensten van Livewords of deze algemene voorwaarden, waaronder die uit overeenkomst en onrechtmatige daad, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33238825. Indien deze algemene voorwaarden tevens in een andere taal dan het Nederlands zijn gesteld, dan prevaleert altijd de Nederlandse tekst.

15.2 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever worden toegezonden.

15.3 Rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden kunnen door de Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livewords. Het is Livewords wel toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen of te bezwaren en de Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming voor een dergelijke overdracht of bezwaring.

15.4 Opdrachtgever stemt erin toe dat Livewords de naam van Opdrachtgever gebruikt in persberichten en commerciële uitingen.

15.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden (I, II en III) nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

15.6 Deze algemene Voorwaarden, zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020. Deze versie vervangt alle eerdere versies.

II Specifieke bepalingen met betrekking tot Livewords Go

De artikelen 16 tot en met 20 van deze algemene voorwaarden zijn, naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen, van toepassing op Overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van diensten door Livewords ten behoeve van Gebruiker zoals hieronder gedefinieerd.

Artikel 16 – Definities Livewords Go

16.1 Livewords is de aanbieder van een elektronisch systeem waarmee voor iedere situatie direct een tolk kan worden ingeschakeld voor het leveren van tolkdiensten (”Livewords Go”).

16.2 Onder “Gebruiker” wordt verstaan iedere Opdrachtgever die een gebruiker is van Livewords Go.

Artikel 17 – Gebruikmaken van Livewords Go

17.1 Via https://livewords.com/go/ en de installatie van de Livewords Go app zelf kunt u vinden hoe de app werkt. U vindt er informatie over de functionaliteiten, over updates van de app en over betrouwbare bronnen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, mobiele telefoonnummer(s), NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, bankrekeningnummer of creditcardgegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker terstond zelf door te voeren via ‘Mijn account’ binnen de Livewords Go app.

17.2 Een particuliere gebruiker kan gratis een account aanmaken, waaraan een telefoonnummer gekoppeld kan worden. De Gebruiker betaalt een vaste fee per minuut voor de tolkdiensten. Inning van de fee geschiedt na afloop van ieder gesprek via Livewords Go. De fee kan van tijd tot tijd door Livewords worden aangepast na kennisgeving op https://livewords.com en via de Livewords Go app. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot Livewords Go.

17.3 Gebruiker kan zijn fee betalen per creditcard, dan wel indien overeengekomen periodiek achteraf via automatische incasso. Bij registratie dient de Gebruiker de juiste betaalinformatie te verstrekken.

17.4 Livewords Go kan via de App Store en Google Play worden gedownload waarna Gebruiker de stappen van Livewords Go kan volgen. In het geval van mobiel internet en Livewords Go dient Gebruiker te beschikken over een geschikte (mobiele) internetverbinding.

17.5 Gebruiker mag er pas van uitgaan dat een gesprek via Livewords Go is beëindigd als een bevestiging hiervan is ontvangen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om niet te vergeten na een gesprek de verbinding via Livewords Go te verbreken.

17.6 In het account op Livewords Go kan de Gebruiker zijn facturen en de gesprekshistorie inzien (taal, datum, duur en kosten van ieder gesprek).

17.7 Livewords is niet verantwoordelijk voor storingen in het netwerk van derden, zoals bijvoorbeeld de betaalprovider of de telecomprovider.

17.8 Indien de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Livewords Go dan dient de Gebruiker slechts een e-mail te sturen aan go@livewords.com. Er is geen sprake van een opzegtermijn, de dienstverlening van Livewords Go wordt dan per direct gestaakt.

17.9 Livewords behoudt zich het recht voor om de diensten die zij aanbiedt op Livewords Go te beëindigen of te wijzigen.

Artikel 18 – Betaling

18.1 Livewords int de kosten van de middels Livewords Go afgenomen tolkdiensten via de opgegeven creditcard of via automatische incasso. Indien er sprake is van een zakelijke gebruikersovereenkomst factureert Livewords eenmaal per maand achteraf de kosten voor de gevoerde gesprekken. Livewords stuurt bij de factuur een overzicht met het aantal gesprekken, de taal, de duur en kosten per gesprek.

18.2 De Gebruiker van Livewords Go betaalt per minuut. De Gebruiker kan zelf instellen hoeveel minuten hij verwacht te gaan gebruiken. Afrekening vindt echter plaats op basis van daadwerkelijk gebruikte minuten. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het vooraf instellen van het aantal geschatte gebruiksminuten.

18.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Livewords kan innen door middel van de opgegeven creditcard betaalmethode of overeengekomen automatische incasso.

18.4 Indien Gebruiker niet tijdig betaalt (bijvoorbeeld door onvoldoende saldo of geblokkeerde of niet werkende creditcard) wordt het account in Livewords Go onmiddellijk geblokkeerd en dient de Gebruiker alle extra kosten en schade als gevolg van de niet-tijdige betaling aan Livewords te vergoeden. In geval van niet-tijdige betaling is tevens wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

19.1 Livewords is niet aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van Livewords Go.

19.2 Gebruiker erkent dat het gebruik van diensten van Livewords Go, zoals het opstarten en beëindigen van live tolkgesprekken, het gebruik van internet, het verkrijgen van een gps-locatie, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en diensten van derden. Livewords is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of diensten van derden.

Artikel 20 – Toepasselijke wet- en regelgeving persoonsgegevens

Zoals aangegeven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden houdt Livewords zich aan de AVG. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de Livewords Go app of de persoonlijke pagina op https://livewords.com. Voor meer informatie over de wijze waarop Livewords persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt u onze privacyverklaring (https://livewords.com/privacy-statement/).

III Specifieke bepalingen met betrekking tot Livewords Flow

De artikelen 21 tot en met 25 van deze algemene voorwaarden zijn, naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen, van toepassing op Overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van diensten door Livewords ten behoeve van Opdrachtgever zoals hieronder in artikel 21 gedefinieerd.

Artikel 21 – Definities Livewords Flow

Livewords is de aanbieder van een online vertaalplatform waarmee het mogelijk is om websites, webshops en PIM door native speakers in een Private-Cloud te laten vertalen en direct te laten publiceren, hierna aangeduid als: “Livewords Flow”.

Artikel 22 – Dienstverlening, gebruik Livewords applicatie

22.1 In het kader van de Overeenkomst en Livewords Flow gelden de volgende definities:
Applicatie: De computerprogrammatuur die Livewords aan Opdrachtgever ter beschikking stelt in het kader van de Overeenkomst ter uitvoering van Livewords Flow.
Server: Een door of ten behoeve van Livewords beheerde computer met alle daarvoor benodigde voorzieningen teneinde de Applicatie daarop correct te doen functioneren.
Dienst: Het door de inzet van een Server doen functioneren van de Applicatie en deze Applicatie via internet voor Opdrachtgever beschikbaar stellen en houden.
Eindgebruiker of Eindgebruikers: Een persoon of personen die door middel van de Dienst gebruik maken van de Applicatie.
Calamiteit: Situatie waarin de Dienst niet wordt geleverd.
Service Ticket: Een door een medewerker de service desk van Livewords aangenomen / vastgelegd(e) Calamiteit, incident, wijzigingsverzoek, informatieverzoek, ondersteuningsverzoek, regulier onderhoudsverzoek of ingediende klacht.

22.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verleent Livewords de Dienst aan Opdrachtgever. Livewords verleent Opdrachtgever het recht op toegang tot de Applicatie en om gebruik te maken van de Applicatie. Als tegenprestatie is Opdrachtgever aan Livewords een periodieke vergoeding (“Licentiefee”) verschuldigd, welke bij het aangaan van de Overeenkomst wordt vastgesteld.

22.3 Livewords garandeert dat de Applicatie minimaal 99,5% van de tijd conform specificaties en afspraken functioneert en spant zich in fouten in de Applicatie te voorkomen en te verhelpen. Uitgezonderd is de tijd die regulier te verrichten onderhoud neemt, in welk geval Livewords Opdrachtgever tijdig voorafgaand zal informeren. Livewords garandeert niet dat de Applicatie altijd foutloos functioneert.

22.4 Een medewerker van de service desk van Livewords is gedurende werkdagen telefonisch van 8:30 – 19:00 uur bereikbaar voor het melden van een Calamiteit door Opdrachtgever. In overleg wordt hiervoor door de medewerker een Service Ticket aangemaakt. Een Service Ticket kan altijd heropend worden.

22.5 Livewords beantwoordt door Opdrachtgever via e‑mail gestelde vragen over het gebruik van de Dienst en de werking van de Applicatie gedurende werkdagen van 9:00 – 17:30 uur. Wanneer de melding niet een storing betreft en de afhandeling langer dan 15 minuten duurt zal het dan geldende standaard uurtarief van Livewords van toepassing zijn. Dit tarief geldt voor alle aanvullende werkzaamheden.

22.6 Binnen één (1) uur na het melden van een Calamiteit, waarbij de response en oplostijden van Service Tickets zijn gebaseerd op werkdagen van 8 uur, start een medewerker van Livewords de werkzaamheden die tot doel hebben de oorzaak van de Calamiteit te achterhalen en deze oorzaak weg te nemen.

22.7 Livewords neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die de Eindgebruikers met behulp van de Dienst vastleggen en/of uitwisselen te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn rekening houdend met de stand der techniek en kosten die ermee zijn gemoeid. Vooral zal Livewords uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden zich via de Dienst ongeautoriseerde toegang verschaffen tot gegevens van de Eindgebruikers.

22.8 Livewords stelt via internet informatie beschikbaar over het gebruik van de Dienst en de werking van de Applicatie.

22.9 Livewords heeft het recht de Dienst en de Applicatie te wijzigen om de werking te verbeteren en fouten te herstellen.

22.10 Opdrachtgever en Eindgebruikers bepalen welke informatie zij met de Dienst vastleggen en/of uitwisselen. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart Livewords voor aanspraken van derden die stellen dat inbreuk is gemaakt op hun rechten bij het door middel van de Dienst vastleggen en/of uitwisselen van informatie.

22.11 Alle eigendomsrechten op de Applicatie en de Dienst berusten uitsluitend bij Livewords en haar licentiegevers.

22.12 Met de Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever het recht de Dienst aan Eindgebruikers beschikbaar te stellen.

22.13 De door middel van de Overeenkomst door Opdrachtgever verkregen rechten op de Dienst zijn niet overdraagbaar.

22.14 Na beëindiging van de Overeenkomst levert Livewords kosteloos een kopie van de gegevens die met behulp van de Dienst zijn vastgelegd aan Opdrachtgever. Op verzoek zal Livewords tussentijds een dergelijke kopie leveren, waarvoor Livewords een redelijke vergoeding kan verlangen op basis van het uurtarief genoemd in artikel 22.5.

22.15 Livewords heeft op ieder moment het recht om, op haar kosten, de voor Opdrachtgever toegankelijke Applicatie te vervangen door naar haar oordeel vergelijkbare of betere software, waarbij zij in redelijkheid rekening houdt met de wensen van Opdrachtgever.

22.16 Software van Livewords is vertrouwelijk en auteursrechtelijk beschermd. Rechten op deze software en bijbehorende intellectuele eigendomsrechten berusten bij Livewords en/of licentiegevers. Wijziging, decompilatie en “reverse engineering” is niet toegestaan.

Artikel 23 – Schade

Indien zich schade voordoet, onverminderd het bepaalde in artikel 11, dient Opdrachtgever dit te melden binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn nadat hij daar kennis van heeft gekregen. Indien deze melding niet binnen tien (10) dagen geschiedt, vervalt een eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 24 – Betaling

24.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient de Licentiefee steeds bij jaarlijkse vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling in termijnen kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

24.2 Restitutie en/of kwijtschelding van reeds betaalde en/of verschuldigde Licentiefee en andere vergoedingen is niet mogelijk, aangezien Livewords zich op haar beurt overeenkomstig heeft verplicht, onder meer richting haar leveranciers en medewerkers.

Artikel 25 – Duur van de overeenkomst

25.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 heeft Livewords het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, enige verplichting ter zake de Overeenkomst niet nakomt. Livewords heeft in deze situatie voorts het recht om aan Opdrachtgever schadevergoeding in rekening te brengen waaronder een bedrag dat gelijk is aan de totale vergoeding die Livewords zou hebben ontvangen indien de Overeenkomst niet door haar zou zijn opgezegd.

25.2 Indien de Overeenkomst voor een bepaalde looptijd wordt aangegaan (“Contractperiode”), wordt zij na ommekomst daarvan telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde termijn en met minimaal dezelfde scope (“Omvang”) van de Dienst en overige dienstverlening van Opdrachtnemer (overeengekomen aantal doeltalen in Livewords applicatie; dienstverlening van Opdrachtnemer; vergoeding voor Opdrachtnemer; etc.) als gold voor die Contractperiode, met dien verstande dat indien op enig moment schriftelijk een afwijkende Contractperiode en/of een afwijkende Omvang wordt overeen gekomen, verlenging daarna telkens met die afwijkende Contractperiode en/of die afwijkende Omvang plaats vindt. Ieder van de partijen heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief met bericht van ontvangst, tenminste drie (3) maanden voor het einde van de lopende Contractperiode.

25.3 Opdrachtgever heeft het recht om de omvang van de Dienst en overige dienstverlening van Opdrachtnemer in een nieuwe Contractperiode te verminderen. Indien Opdrachtgever dit wenst, dan kan hij dit door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan Livewords kenbaar te maken, tenminste drie (3) maanden voor het einde van de lopende Contractperiode. Zonder voorafgaand bericht als omschreven in de vorige zin, heeft Livewords het recht om de volledige Licentiefee en vergoeding voor overige dienstverlening in rekening te brengen, gelijk aan de situatie dat de omvang niet zou zijn verminderd.

25.4 Indien Opdrachtgever voor het einde van een Contractperiode, al dan niet door verlenging tot stand gekomen, de Omvang van de Dienst of overige dienstverlening van Opdrachtnemer wenst te verminderen, dan blijft Opdrachtgever niettemin tot en met het einde van deze Contractperiode de geldende Licentiefee en andere vergoedingen verschuldigd voor de oorspronkelijke Omvang.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.